Nhận định thị trường hàng hóa 1/7/2021

ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9

Xem thêm:

Nhận định thị trường hàng hóa 1/7/2021

ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9: Đậu tương tháng 9 kết phiên hôm qua tăng mạnh lên vùng 1401. Stoch hàng ngày đang cắt xuống từ vùng quá bán.  Việc thị trường đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là dấu hiệu cho thấy xu hướng ngắn hạn là tiêu cực.  Giá đóng cửa trên trục xoay là một chỉ báo tăng giá cho hôm nay. Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 1349 và 1494, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay tại 1373 và dưới đó là 1330. Mọi người có thể canh đậu tương điều chỉnh về vùng hỗ trợ cũ của nó là vùng 1370 rồi mua lên.

KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9

KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9

KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9: Khô đậu tương tháng 9 kết phiên hôm qua tăng mạnh lên vùng 377. Stoch đang cắt lên ở trên trung bình.  Xu hướng ngắn hạn của thị trường là tích cực khi giá đóng cửa nằm trên đường trung bình động 9 ngày. Việc giá đảo chiều tăng trên đồ thị ngày và trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá cho ngày hôm nay.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 391 và 403, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 369 và dưới đó là 357. Mọi người chờ khô đậu tương hồi về vùng 369 rồi mua lên.

DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9

DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9

DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9: Dầu đậu tương tháng 9 kết phiên hôm qua tăng mạnh về vùng 62.76. Stoch đang cắt lên ở trên vùng trung bình.  Việc đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là một chỉ báo ngắn hạn tích cực cho xu hướng.  Định vị thị trường là tăng với việc giá đóng cửa trên trục xoay.  Các ngưỡng kháng cự tiếp theo là xung quanh 63.60 và cao hơn là 65.40, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 61.55 và thấp hơn tại 59.72. Mọi người có thể canh dầu đậu tương  hồi về vùng 62.0 rồi có thể mua lên. Mục tiêu tăng về vùng 64.00.

NGÔ THÁNG 9

NGÔ THÁNG 9

NGÔ THÁNG 9: Ngô tháng 9 kết phiên hôm qua tăng rất mạnh lên vùng 599. Stoch đang cắt lên ở trên trung bình.  Một tín hiệu tích cực cho xu hướng trong ngắn hạn là giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày.  Thị trường có xu hướng tăng trên biểu đồ ngày do giá đóng cửa tăng và trên số xoay trục. Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 618 và cao hơn là 636, trong khi hỗ trợ thứ nhất chạm vào hôm nay tại 578 và thấp hơn là 559. Mọi người có thể canh mua khi ngô hồi về vùng hỗ trợ cũ của nó là vùng 578.

LÚA MÌ THÁNG 9

LÚA MÌ THÁNG 9

LÚA MÌ THÁNG 9: Lúa mì tháng 9 kết phiên hôm qua tăng mạnh lên vùng 680. Stoch đang cắt lên ở trên trung bình.  Việc đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là một chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn.  Với giá đóng cửa tăng trên biểu đồ ngày và trên số xoay trục, thị trường đang ở trong tư thế tăng giá trong hôm nay.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 695 và 712, trong khi ngưỡng hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay tại 664 và dưới đó là 647. Mọi người vẫn ưu tiên canh mua khi lúa mì hồi về vùng hỗ trợ cũ của nó là vùng 664.

ĐƯỜNG THÁNG 10

ĐƯỜNG THÁNG 10

ĐƯỜNG THÁNG 10: Đường tháng 10 kết phiên hôm qua tăng mạnh lên vùng 17.90. Stoch đang nằm trong vùng quá mua, vì vậy cần thận trọng.  Xu hướng ngắn hạn của thị trường là tích cực khi đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày.  Định vị thị trường có thể tăng trong hôm nay do giá đóng cửa trên ngưỡng kháng cự thứ 2.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 18,12 và 18,26, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 17,66 và thấp hơn ở đó là 17,33. Mọi người vẫn có thể canh mua khi đường hồi về vùng hỗ trợ cũ của nó là vùng 17.70. Mục tiêu tăng ngắn hạn là 18,26.

CÀ PHÊ THÁNG 9

CÀ PHÊ THÁNG 9

CÀ PHÊ THÁNG 9: Cà phê tháng 9 kết phiên hôm qua tăng mạnh về vùng 1711. Stochastics hàng ngày đang có xu hướng cắt lên trong vùng quá mua.  Một tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn khi giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 thanh.  Giá đóng cửa hàng ngày đảo chiều tăng và trên điểm xoay là một chỉ báo tăng trong hôm nay.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 1739 và 1757, trong khi hỗ trợ thứ nhất chạm vào ngày hôm nay tại 1688 và thấp hơn ở đó là 1657. Mọi người đợi cà phê điều chỉnh về vùng 1688 rồi canh mua lên. Mục tiêu tăng lên vùng 1739.

DẦU CỌ THÁNG 9

DẦU CỌ THÁNG 9

DẦU CỌ THÁNG 9:  Dầu cọ tháng 9 kết phiên hôm qua tăng mạnh lên vùng vùng 3553. Chỉ số động lượng Stoch đang cắt lên ở dưới trung bình. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 thanh cho thấy xu hướng ngắn hạn là tích cực. Giá đóng cửa trên trục xoay là tín hiệu tăng giá ngày hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 3586,  trên đó là 3650. Hỗ trợ đầu tiên chạm tới hôm nay là 3480, dưới đó là 3443. Dầu cọ có thể nhảy gap mạnh sáng nay do mã dầu dậu tăng mạnh phiên đêm qua. Mọi người đợi dầu cọ nhảy gap xong và xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

CA CAO THÁNG 9

CA CAO THÁNG 9

CA CAO THÁNG 9: Ca cao kết phiên hôm qua tăng nhẹ về giá 2390. Stochastics ở mức trung bình nhưng có xu hướng cao hơn, điều này sẽ củng cố một động thái giá cao hơn nếu các mức kháng cự bị loại bỏ.  Việc thị trường đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn tích cực.  Việc đóng cửa qua trục xoay là một tín hiệu tăng giá hôm nay.  Vùng kháng cự tiếp theo là vùng 2414 và 2434, trong khi vùng hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 2366 và dưới đó là 2339. Mục tiêu tăng tiếp theo là 2434.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *